отроковица

 • 141въвести — ВЪВЕ|СТИ (308), ДОУ, ДЕТЬ гл. 1.Ввести, привести внутрь чего л., куда л.: по сихъ же въведъ||ши и въ храмъ и тоу привѩза. ЖФП XII, 28 29; Никъто же въноутрь сщ҃ены˫а цр҃кве скотѩте какого оубо да не въведеть. (μηδεὶς εἰσαγέτω) КЕ XII, 65б;… …

  Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

 • 142въмѣнитисѧ — ВЪМѢН|ИТИСѦ (75), ЮСѦ, ИТЬСѦ гл. 1. Быть посчитанным, признанным, принятым (за кого л., что л.); быть приравненным (к кому л., чему л.): [о слове] достоино же въмѣнис˫а вс˫акого. и толико слѹхъ наслажающѹс˫а. больми лѹче и чьстьнѣи. (λελόγισται)… …

  Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

 • 143наважениѥ — НАВАЖЕНИ|Ѥ (5*), ˫А с. Наущение, подстрекательство: копиѥмь тѣло ѥго [Бориса] прободоша. и кръви пролитиѥ сътвориша. ѡтъ наважени˫а ди˫аволѧ Стих 1156–1163, 100 об.; наважениѥмь ди˫аволимь сташа проста˫а чадь на архимандрита Ѥсифа ЛН XIII–XIV,… …

  Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

 • 144написатисѧ — НАПИ|САТИСѦ 1 (38), ШОУСѦ, ШЕТЬСѦ гл. 1.Обратиться письменно: пѹщенъ бывъ [Епифаний] написасѧ. и ѹвѣдевъ се зла(т)ѹстець напи(с) к нему Пр 1383, 67а. 2. Быть записанным, вписанным в каком л. документе, книге: и всѧ сѹща˫а (в) немь внѹтрьнѧ˫а и… …

  Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

 • 145обращаѥмъ — (6*) прич. страд. наст. к обращати. 1.В 1 знач.: г҃ь на сп҃сениѥ д҃ша. хѹдожьство помысли. имѹще дъвѣ на десѧте кади. ˫аже землею обращаѥма. почьрпаѥть слѹжащиихъ д҃ша. (στρεφομένη) ΚΕ XII, 278а; ˫ако же ѡчима ѡбращаѥмома. видѣти испытно… …

  Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

 • 146обърсати — ОБЪРСА|ТИ (1*), Ю, ѤТЬ гл. Обвязать, привязать: отроковица же створи ˫акоже повелѣ ѥи ст҃ыи. оборсавши [в др. сп. обърсавъши, обротивши, об˫азавша] и [змея] за выю и ведѧшеть и къ граду. Пал 1406, 179г …

  Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

 • 147обьимати — ОБЬИМА|ТИ 2 (1*), Ю, ѤТЬ гл. Собирать (плоды, травы): насѣ˫атель ра(д)ѥтьсѧ сѣ˫а сѣмена в землю. тако ѹбо паче веселюсѧ азъ смиреныи сѣ˫а вамъ слово оглашень˫а. но того ѹбо вы обьимающе класы. телесную истинную пищю. азъ же ѥже исправлени˫а… …

  Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

 • 148осквьрнити — ОСКВЬРН|ИТИ (102), Ю, ИТЬ гл. 1.Загрязнить, запачкать: да промыслъ има(т) о книга(х)… ни ѿварѧти ихъ развѣ достоина(г). нъ ѥли(ш)ды видѣны быти ѿ чьтѹща(г). нъ нагыми пьрсты да не дасть никомѹ(ж) хартии прико||снѹтисѧ и да не осквьрнѧть и(х). УСт …

  Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

 • 149отъвънѣоудоу — (2*) нар. Извне: стр(с)ти злобны˫а. (не) по сущьству намъ суще. но ѿвнѣѹду влѣзше. (ἔξωθεν) ЖВИ XIV–XV, 76г; лукавыи ѹбо внутрь распалѧше. бл҃голѣ||пны˫а же лице(м). д҃шею ˫аже и зѣло злообразны˫а отроковица ѿвнѣѹду лукавое придаваху хврастье.… …

  Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

 • 150отълоучениѥ — ОТЪЛОУЧЕНИ|Ѥ (97), ˫А с. 1.Отделение, разделение: еда бл҃годатьство имѣнию лишениѥ нѹдить мѧ. или дѣтии ѿлѹчению и селѣ опечалѹѥть мѧ. ЖФП XII, 58г; зависть бо ѥсть… ѿлучениѥ. роду. Пр 1383, 138г; в разлучении мѣсто оставлениѥ и ра(д)сть… в… …

  Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

 • 151отьчьство — ОТЬЧЬСТВ|О (107), А с. 1.Родина, отечество: не прѣстаита молѧщасѧ. за отьчьство ваю. Стих 1156–1163, 100; семѹ ѹбо великомѹ ѡц҃ю. ѡч҃ьство ѹбо. великоименитыи сь кост˫антинь градъ. (πατρίς) ЖФСт к. XII, 36; о блажена˫а страстотьрпьца хр(с)ва не… …

  Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

 • 152повиньноватисѧ — ПОВИНЬН|ОВАТИСѦ (2*), ОУЮСѦ, ОУѤТЬСѦ гл. Подчиняться, покоряться, повиноваться: нѣка˫а красьна сѹщи отроковица. д҃вьствомь ѹкрасившисѧ, ˫ата бы(с) ˫ако хѹльствовавъши ц(с)рма и идоломъ… и не повиньновавшисѧ неч(с)тью ихъ, и продаша ю на лодью.… …

  Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

 • 153поглажати — ПОГЛАЖА|ТИ (2*), Ю, ѤТЬ гл. Сглаживать, делать ровным. Перен.: она же [отроковица] сравнѧюще ему [царскому сыну] путь и поглажающи. въскую ре(ч) та(к)ва˫а вѣщаешi всѧко˫а исполнь. прмдр(с)тi. (διαλεαίνουσα) ЖВИ XIV–XV, 110в. – ?: Аще ли нижьнии… …

  Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

 • 154Акулина — Акулина  русское женское имя латинского происхождения (лат. Aquilinae: «орлиная»). Покровительницей имени является святая мученица Акилина (Aquilina) Младшая. 12 ти летняя (отроковица) Акулина жила в III веке и ещё в детстве обратилась… …

  Википедия

 • 155Мефодий (Петров) — Эта статья предлагается к удалению. Пояснение причин и соответствующее обсуждение вы можете найти на странице Википедия:К удалению/16 августа 2012. Пока процесс обсужден …

  Википедия

 • 156Татьяна Ларина — илл. М …

  Википедия

 • 157отрок — а; м. см. тж. отроковица, отроческий 1) высок. Мальчик подросток. Мужайся, отрок! О чём думаем, отроки? 2) В Древней Руси: младший член дружины князя …

  Словарь многих выражений

 • 158Благовещение Пресвятой Богородицы —    один из двунадесятых христианских праздников. Установлен в воспоминание о возвещении Архангелом Гавриилом Деве Марии тайны воплощения через нее Бога Слова (см. Лк. 1, 26 38). Когда по предвечному определению Божию настало время явиться… …

  Православие. Словарь-справочник

 • 159АКИЛИНА — Мц. Акилина. Миниатюра из греко груз. рукописи XV в. (РНБ) Мц. Акилина. Миниатюра из греко груз. рукописи XV в. (РНБ) [Аквилина; греч. ̓Ακυλίνα, лат. Aquilina орлиная] († 293), мц. Библская (пам. 13 июня); происходила из г. Библ (Вивл) в Финикии …

  Православная энциклопедия

 • 160АРТЕМИЙ ВЕРКОЛЬСКИЙ — Св. прав. Артемий Веркольский. Икона. XVII в. (ГИМ) Св. прав. Артемий Веркольский. Икона. XVII в. (ГИМ) (1532, с. Веркола (совр. Пинежский р н Архангельской обл.) 23 июня 1545), прав. (пам. 23 июня, 20 окт., в Соборе Карельских святых и в Соборе… …

  Православная энциклопедия